AYDINLATMA METNİ

Çervatoğlu Hukuk Bürosu olarak özel hayatınızın gizliliğine ve kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem veriyoruz. İşbu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun şekilde yerine getirmek ve verilerinizin işlenmesi hususunda şeffaflığı sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

TANIMLAR

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi; İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi; Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileri Çervatoğlu Hukuk Bürosu tarafından işlenen siz ziyaretçilerimiz, 6698 sayılı kanun tarafından İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. Bu Aydınlatma Metni internet sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçen gerçek kişiler için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, TC kimlik numarası vb.) , iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e posta adresi, faks numarası vb.), adres bilgileriniz, sınırlı hallerde ve açık rızanıza dayanarak özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık bilgileri, sendika üyeliği vb.), finans bilgileriniz (muhasebe kayıtlarında yer alan banka hesap numaranız gibi), mesleki deneyiminize dair bilgileriniz (mesleğiniz, çalıştığınız kurum vb.), avukatlık ve danışmanlık hizmetinin sunulması kapsamında gerekebilecek ve ayrıca aydınlatması yapılacak bilgileriniz otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden fiziki veya elektronik ortamda elde edilerek işlenmektedir. Çervatoğlu Hukuk Bürosu olarak otomatik yöntemlerle veri toplama işlemi yapmamaktayız.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Nedenleri

Kişisel verileriniz sunduğumuz avukatlık ve danışmanlık hizmetleri, idari, yönetimsel ve finansal süreçlerimizin yürütülmesi çerçevesinde aşağıda açıklamış olduğumuz amaçlar Kanunun 5. Maddesi uyarınca gerekmesi halinde açık rızanıza, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ya da veri sorumlusu sıfatıyla Çervatoğlu Hukuk Bürosu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki nedenleriyle işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda saymış olduğumuz kişisel verileriniz yine yukarıda belirtilen sebeplere dayanarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Danışmanlık ve avukatlık hizmetleri ile sözleşmeden kaynaklı diğer yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kaydının tutulması,
 • İş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi,
 • Kurumsal iletişim süreçlerimizin yürütülmesi, müvekkil ilişkilerinin güçlendirilmesi ve müvekkil memnuniyetinin arttırılması,
 • Muhasebe, bilişim teknolojileri, insan kaynakları, ofis yönetimi, sekreterlik, arşiv gibi iç süreçlerin yürütülmesi,
 • Kurumsal yapının yönetimi ve idaresi,
 • İç raporlama faaliyetlerinin icrası ile denetim, iş geliştirme vb. çalışmaların yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yönetimi,
 • İlgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden gelebilecek talepler doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin mahkemeler, icra daireleri ve kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere adli ve idari mercilere sunulması,
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

  Kişisel verileriniz başta 1136 sayılı Avukatlık Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatlardan ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca saklanmaktadır. Saklama sebebinin ortadan kalkması veya mevzuatta düzenlenen saklama süresinin sona ermesi halinde kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Mevzuattan kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğümüzle çelişmediği sürece talebiniz üzerine kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz, bu sebeple kişisel verilerinizi işlediğimiz ve sakladığımız süre boyunca dışarıdan ve içeriden kaynaklı olabilecek veri ihlallerinin önüne geçilmesi ve verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alıyoruz.

  Haklarınız ve İletişim

  KVKK çerçevesinde gerçek kişilerin aşağıdaki haklara sahip olduğunu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde, Çervatoğlu Hukuk Bürosu’na hitaben “Validei Atik Mah. Nuhkuyusu Cad. No:123 D:10 Üsküdar/İstanbul” adresine yazılı olarak posta yoluyla ya da (bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan, tarafımızca size ait olduğu bilinen e-posta adresiniz üzerinden) info@cervatoglu.av.tr adresine başvurabilirsiniz.

  Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi gerekir. Ayrıca mevzuat çerçevesinde, başvurunun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi gerekir.

  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Taleplere Cevap Süresi

  Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, değerlendirmekte ve taleplerinizin tarafımıza ulaştığı günden itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplamaktayız. Söz konusu talebinize yönelik cevabımızın olumsuz olması halinde belirttiğiniz adrese gerekçeli red sebeplerini, elektronik posta veya posta yolu ile göndermekteyiz. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Çervatoğlu Hukuk Bürosu’nun Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.   Saygılarımızla, Çervatoğlu Hukuk Bürosu

  ÇEREZ POLİTİKASI

  İşbu Çerez Politikası, Çervatoğlu Hukuk Bürosu tarafından www.cervatoglu.av.tr adresli internet sitesinin kullanılması sırasında, site ziyaretçilerinin işlenen kişisel verilerinin işlenme esaslarını açıklamak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlanmıştır.

  Çerezler

  Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

  Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek olarak, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması (Örneğin; sitenin içerisindeki metin, fotoğraf, bağlantı gibi içeriklerin doğru yerlerde görüntülenmesi) veya internet sitesinin geliştirilerek optimize edilmesi (Örneğin; hata bulunan veya tercih edilmeyen sayfaların işler hale getirilmesi) amaçlarıyla kullanılmaktadır.

  Çerez metinlerinin içeriği ile ilgili daha detaylı ve anlaşılabilir bir dil üzerinden bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org (İngilizce) adreslerini ziyaret etmeleri önerilir.

  Çerezler aracılığıyla cihazınızdan veri toplanmasını istemiyorsanız tarayıcıların ve mobil cihazların ayarlar menüsünde yer alan özellikleri kullanarak cihazınızı çerez kullanımına kapatabilirsiniz. Ancak, cihazınızı çerez kullanımına kapatmanız sitenin bazı özelliklerinin doğru çalışmamasına neden olabilir.

  Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları

  Web sitemiz, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, bu kanun uyarınca çıkarılmış yönetmelikler ve Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kuralları çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, web sitemizde yer alan bilgi ve materyaller müvekkillere ve siz ziyaretçilerimize yönelik olarak genel bilgilendirme amacı taşımaktadır.

  Sorumluluğun Sınırlandırılması

  Çervatoğlu Hukuk Bürosu, sitenin içeriğinden ve ziyaretçilerin sitede yer verilen bilgilere dayanarak gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Bu kapsamda ziyaretçilerin uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

  Sitede yer alan bilgiler herhangi bir konuda hukuki tavsiye ya da görüş bildirme amacı taşımamaktadır. Yasal danışmanlık niteliğinde değildir. Sitenin veya sitede yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımı avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin kendi hukuki sorularına özgü, kanuni hak ve yükümlülüklerini dikkate alarak her somut durumda farklı bir yol izlenmesi gerektiğinin bilincinde olarak profesyonel hukuki danışmanlık alması gereklidir.

  Çervatoğlu Hukuk Bürosu, Sitede yer alan bilgilerin eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermez.

  Sitede yer alan bazı bölümler, kullanıcıları başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılar içeriyor olabilir. Aynı zamanda bazı internet sitelerinde kullanıcıları bu siteye yönlendiren bağlantılar olabilir. Bağlantı sağlanan internet siteleri Çervatoğlu Hukuk Bürosu’nun kontrolü altında değildir. Bu kapsamda, Çervatoğlu Hukuk Bürosu, ziyaretçilerin sitedeki bağlantı adreslerinin kullanımına ilişkin yahut üçüncü taraf internet sitelerinin içeriklerine veya gizlilik politikalarına ilişkin sorumluluk kabul etmez. Çervatoğlu Hukuk Bürosu’nun üçüncü taraf internet sitelerine bağlantı vermesi, burada yer alan bilgi ve materyalleri onayladığı anlamına gelmez.

  Site ile arasında bağlantı adresi oluşturmak isteyen üçüncü kişilerin, Çervatoğlu Hukuk Bürosu’nun yazılı açık onayını alması ve Çervatoğlu Hukuk Bürosu’nun bağlantı kurallarına uymayı kabul etmesi gerekir.

  Fikri Mülkiyet

  Siteye ilişkin fikri mülkiyet hakları, sitede yer alan tüm bilgi ve materyaller ve Çervatoğlu Hukuk Bürosu logosu münhasıran Çervatoğlu Hukuk Bürosu’na aittir. Çervatoğlu Hukuk Bürosu’nun yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz.
  Saygılarımızla,
  Çervatoğlu Hukuk Bürosu